As-Samad Parhne Ke Fawaid

  • As-Samad Parhne Ke Fawaid

    الصَّمَدُ بے نیاز خاصیت حصول آثار صدق و دفع جوع آخر شب میں ایک سوپچیس بار پڑھے تو آثار صدیقیت…

    Read More »
Back to top button