AlifKhwab Nama

Khwab mein Aaftab Soraj Dekhnay Ki Tabeer

Advertisement

Aaftab

Khwab mein Aaftab Soraj Dekhnay Ki Tabeer,

Hazrat daniyal alaihissalam nay farmaya hai keh khawab mein aaftab badshah ya khalifa buzar gawar hota hai, agar khawab mein dekhe keh us nay aafat ko aasman se pakra hai ya apni mulk mein lia hai daleel hai keh badshahi ya buzurgi paega.

Ya badshah ka dost aur muqarrab hoga aur agar dekhe keh khud aaftab ho gia hai to daleel hai keh aaftab kay andazay par badshah hoga, agar badshahi kay ehal se na hoga, to apni himmat kay barabar buzurgi aur hashmat paega, aur agar dekhe kay aftab se jang karta hai to daleel hai keh badshah kay sath jang aur khasomat karega aur saltanat barqarar rahegi.

Aur agar dekhe keh aftab se noor leta hai to daleel hai keh badshah se mulk lega, aur agar dekhe keh aftaab ko pakra hai lekin aasman se nahin aur us ki shuaa aur noor bhi nahin hai aur tareek o tairah hai to gham se najat paega aur agar dekhe keh aftaab tareek aur siyah hai aur apni jaga par nahin hai to daleel hai keh badshah apnay kamon mein muhtaj hoga.

Hazrat ibne sireen rahmatullah alaihi ne farmaya hai keh khawab mein aaftab buzar gawar badshah hota hai aur chand wazeer aur zahra aurat aur atard badshah ka munshi aur mureekh shahi pehalwan aur baqi sitaray badshahi lashkar hotay hain.

Hazrat jabar maghrabi rahmatullah alaihe ne farymaya hai keh khawab mein aaftab baap aur chand maan aur baqi sitary bhai hotay hain.

Aur jo ziyadati aur kami aaftab aur mehtab aur sataron mein dekhe to maan baap aur bhayion par daleel hai, aur agar dekhe keh aaftab roshan aur pakezah nikla aur us kay ghar mein chamka hai to daleel hai keh apnay khwaishon mein se aurat chahega.

Aur agar dekhe keh abar wagerah aaftab kay noor ko dhanpata hai to daleel hai keh badshah ka haal khatarnaak hoga aur us kay ahwaal khaas kar jab aaftaab ko khilta dekhe badal jaengay aur agar dekhe keh aaftab siyahi se roshani mein aya hai to daleel hai keh badshah bimar ho kar jaldi shafa paega.

Agar dekhe keh aftab kay jisam par rassi ya dhaga latka howa hai aur us nay us par hath dala hai to daleel hai keh us ko badshah se madad aur quwat hasil hogi aur agar dekhe keh wo rassi toot gai hai aur wo gir para hai to daleel hai keh buzurgi aur martaby se gir jaega.

Agar dekhe keh us nay khawab mein aaftab ya mehtab ko sajdah kiya hai to daleel hai keh us se gunah ya khata zahir hogi aur agar dekhe keh aaftab ya maahtaab ay tamam sitaray aik jaga jama hain aur un kay noor ko laita hai to daleel hai keh jahan ki badshahi hasil karega aur jahan kay sab badshah us kay tabay hongay.

aur agar dekhe keh suraj, chand aur sitaray pakray hain aur sab siyah aur tareek hain to us amar ki daleel hai keh khawab dekhne wala halak ho jaega, khaas kar agar zalim aur sitamgar bhi hai.

Hazrat karmani rahmatullah alaihe nay farmaya hai keh aaftaab kay darmiyaan siyahi ka nuqta hai to daleel hai keh badshah ka dil mulk mein mashgool hoga aur agar dekhe keh do aaftaab apas mein lartay hain to daleel hai keh do baadshah apas main jang karengy aur agar aaftaab ko zameen par utra howa bay noor dekhe keh daleel hai keh us mulk ka badshah saltanat se mazool hoga aur mulk se bay behra hoga.

Aur agar aaftab ko apnay haath main siyah dekhe to daleel hai keh badshah aur khawab mein dekhne wala dono ghamon mein mubtala hongay aur agar dekhe keh aaftab kisi surakh mein gum ho gia hai to daleel hai keh badshah marega aur aam khalqat ko ranj o gham hoga, aur agar dekhe keh aaftab aur sitaron ko kisi chease ne chupa lia hai to daleel hai keh badshah lashkar samait dushman se shikast paega, aur agar dekhe keh aftab ki pur satash kar raha hai to daleel hai keh kisi baray badshah ka maqrab hoga.

Hazrat ismaeel ashat rahmatullah alaihe ne farmaya hai keh agar koi shakhs khawab mein dekhe keh us ka chehrah aaftab ki taraf hai, phir aftab se chehrah phair liya hai to daleel hai keh pehlay kafir tha, phir musalman howa aur anjam kar phir kafir ho jaega, aur agar khawab mein dekhe kay aaftab ko phir dekha hai to daleel hai keh us mulk ka badshah kisi naa umeed chease se ranjh paega, aur agar aaftab ko apnay sath baten karte hoye dekhe to daleel hai keh badshah se martaba aur hashmat aur buzurgi paega.

Hazrat jafar sadiq razi ALLAH ho anha ne farmaya hai keh aftab ko dekhnay ki tabeer aath waja par hai, Awwal: khalifa, Doom: sultan buzurg, Soom: rais, Chaharam: hakim buzurg, Panjam: adal badshah, Shisham: raiyet ka faida, Haftam: mard kay liye aurat aur aurat kay liye mard, Hashtam: naik aur roshan kaam.

Aur ye bhi aap nay farmaya hai keh agar koi dekhe keh wo aaftab ko sajda karta hai to daleel hai keh badshah us par meharbani kar kay apna masahib banaega, martabab bara hoga, mulk ka rais aur ameer adal karengay aur siraf aftab ki shuaa ko dekhna us kay bar aks hukam rakhta hai.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button