BayKhwab Nama

Khwab mein Baz Bakri Dekhnay Ki Tabeeri

Advertisement

Baz

Khwab mein Baz Bakri Dekhnay Ki Tabeer,

Hazrat ibn e sireen rahmatullah alaihe nay farmaya hai keh khawab main bakra mard hai aur bakri aurat hai, aur agar khawab main dekhe keh na maloom bakray ko mara hai to daleel hai keh kisi baray admi par fatah paega, aur agar dekhay keh bakray ka chamra utara hai to daleel hai keh bohat maal milega aur us ko jama karega, aur agar dekhay keh us ka goshat khata hai to daleel hai keh maal khaega aur agar dekhe keh us par betha hai aur us ko chalata hai to daleel hai keh kisi baray admi se makar wahila karega aur jidhar chahega phirega, aur agar dekhay keh bakray nay us ko pushat se gira diya hai to daleel hai keh sahib khawab jaah hashmat se girega, aur agar dekhay keh us nay bakray kay donon sareen tor dalay hain to daleel hai keh us mard ko amal se rokega, aur agar dekhay keh bakray kay sareen daraz aur mazboot ho gay hain ya shumar main ziyada ho gay hain to daleel hai keh apnay amal aur sardar kay amal main qawi hoga, aur kamon par kaamyab hoga, aur agar khawab main dekhay keh bakray kay baal ziyada ho gay hain to daleel hai keh us ka maal ziayada hoga, aur agar dekhay keh us ki pasham li hai to daleel hai keh usi qadar apnay farzand ka maal lega aur agar khawab main dekhay keh bakri pai hai ya kisi nay us ko bakhshi hai to daleel hai keh aurat karega.

Hazrat ibrahim karmani rahmatullah alaihe nay farmaya hai keh agar dekhay keh bakri ka doodh nikal kar piya hai to daleel hai keh aurat se maal paega aur agar dekhay keh bakri ko zibah kia hai aur us ka goshat khaya hai to daleel hai keh us ki aurat se us ki zaroorat pori hogi, aur agar dekhay keh bakri ko gosht kay liye zibah nahin kia hai to daleel hai keh aurat se nikah karega aur us se faida na dekhay ga aur agar dekhay keh bakri ko ghar se bahir nikal diya hai to daleel hai keh aurat ko talaq dega aur agar dekhay keh bakrion ka rewar ghar main rakhta hai ya kisi aur jaga hai aur janta hai keh us ki mulk hai to daleel hai keh usi qadar us ko maal aur naimat aur ghanimat hasil hogi.

Aur agar dekhay keh bakrion ka rewar jangal main charata hai aur jahan chahta hai lay jata hai to daleel hai keh arab ya ajam ki walayet par hakim hoga.

Hazrat Jabar maghrabi Rahmatullah alaihe nay farmaya hai keh agar koi khawab mein dekhay keh bakri ka gosht khaya hai to daleel hai keh bimar hoga aur jaldi shifa paega, bakri ka chamra aur pasham aur doodh khwab main dekhna khair aur barkat hai aur maal hai jo us ko milega aur agar dekhe keh bakri ka bacha us ko kisi nay diya hai ya paya hai ya khud kharida hai to daleel hai keh us kay yahan mubarak larka paida hoga, aur agar bakri kay bacha ko mara hai to daleel hai keh us ka farzand halak hoga, aur agar dekhe keh bakri ka bacha ka goshat khaya hai to daleel hai keh farzand kay maal se kuch khaega.

Hazrat jafar sadiq razi ALLAH hu anha nay farmaya hai keh nar bakra khawab main lashkar ka muqadma hai aur agar bakra paya aur us par betha hai to daleel hai keh yeh shakhs lashkar ka sardar hoga aur agar sahib e khwab aam logon main se hai to daleel hai keh us ki sardar lashkar se sohbat hogi aur maaldar hoga.

Hazrat jafar sadiq razi ALLAH hu anha nay farmaya hai keh main nay paighambar alaihissalatu wassalam se suna hai keh aap nay farmaya hai keh jo koi khwab main dekhe keh wo bakra kharid kar ghar ko lay gia hai to daleel hai keh us ki tangi aur darwaishi door hogi aur bakri faroosh ko khwab main dekhna aisay shakhs ka khwab main dekhna hai keh jo mardon aur aruton ko jama karta hai.

Hazrat ibrahim karmani rahmatullah alaihe nay farmaya hai keh bakri ka dekhna aur khana agar mazay daar aur darust hai to khair aur faida ki daleel hai aur agar bay maza hai to gham-o-andwah ki daleel hai.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button